Deklaracja Dostępności


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.01.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 20.01.2023

Zgodność ze standardami


Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 • HTML 5
 • CSS 3
 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność


Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe


Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu


Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Czajkowska, dostepnosc@zozbt.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 679 03 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek zapewniamy dostępność architektoniczną na poziomie:

  Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży ul. Balkonowa 4:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
  Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna ul. Łojewska 6:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
  Przychodnia Rejonowa ul. Majorki 53:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
  Poradnia Rodzinna Marywilska 44:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • toaleta dla pacjentów
  Poradnia Rodzinna Milenijna 4:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
 • szatnia dla pacjentów
  Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna ul. Poborzańska 6:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
  Centrum Zdrowia Białołęka ul. Przykoszarowa 16:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
 • szatnia dla pacjentów
  Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna ul. Rembielińska 8:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
  Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny ul. Remiszewska 14:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • winda
 • toaleta dla pacjentów
  Przychodnia ul. Tykocińska 34:
 • podjazd dla wózka inwalidzkiego
 • parking
 • toaleta dla pacjentów

Informacje dla niesłyszących


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, nazywanych w ustawie osobami uprawnionymi, bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:
 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo-migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Kompatybilność


Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Windows-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd


Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • skala szarości,
 • zmiana kontrastu,
 • odwrócenie kolorów,
 • jasne tło,
 • podkreślenie linków,
 • ustawienie czytelnej czcionki.

Skróty klawiaturowe


Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacja o kontraście


Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.